JÓZEF ZIELIŃSKI


Strz. Józef Zieliński, syn Tomasza i Marii Mikołajenko, ur. 1 kwietnia 1902 r. w Trembowli, woj. tarnopolskie, wyznania rzymskokatolickiego, ukończył siedem klas szkoły powszechnej, znajomość języków w mowie i piśmie: polski i ruski, niemiecki w piśmie, dyplomowany mistrz kominiarski, stanu wolnego.


Wywieziony bez żadnych dokumentów, w miejsce ich przedkłada przebieg służby wojskowej z oświadczeniem:

Służbę czynną wojskową rozpoczął 12 grudnia 1923 r. w 11 Pułku Piechoty Będzin, szkołę podoficerską odbył od 15 marca do 30 czerwca 1924 r. i otrzymał stopień szeregowca. Urlopowany 18 marca 1925 r. w myśl Rozporządzenia MSW: urlopować tych, którzy posiadają dobre wyszkolenie i opinię. Ćwiczenia w rezerwie odbył od 1 czerwca do 12 lipca 1927 r. w 20 Pułku Piechoty Łowicz.

Pierwszy raz w życiu zostałem przez NKWD aresztowany 18 września 1940 r. i zasądzony przy zakrytym sądzie na sześć lat najcięższych robót i dwa lata pozbawienia praw w Komi (Rosja). Los mego aresztowania za miłość ojczyzny, na żądanie mogę przedłożyć w całości zarzuty aresztowania.

Pracę w życiu więziennym musiałem zastosować ściśle, ażeby duszy nie zgubić, przysięgi polskiej wojskowej nie złamać, zdrowia nie stracić, obowiązki spełnić i na chleb zarobić. Tak, jak mi nauka macierzysta wskazywała: swoje lubić – cudze szanować.

Po uzyskaniu amnestii niezwłocznie podpisałem deklarację jako ochotnik Wojska Polskiego 23 sierpnia 1941 r. i zostałem przydzielony do 19 Pułku Piechoty Kompanii Sanitarnej w Tocku [Tockoje], następnie zostałem przydzielony do szpitala, drugi oddział zakaźny w Guzorze i byłem tam od jego założenia aż do zlikwidowania.

Obowiązki swe starałem się wykonać jak najszybciej i najlepiej, według regulaminu i podawanych mi zawsze przez moich przełożonych dobrych wskazówek, gdyż jestem łagodnego usposobienia i niosę miłość swoim przełożonym, jak też cierpiącym chorym – nie w ładownicy, ale sercu, przez co udaje mi się miło i łatwo wykonywać rozkazy.

W miejscowości Guzor dostałem awans przez kpt. Jarczyka, w obecności pana st. sierż. Mroczyńskiego.

Przez cały przebieg służby wojskowej miałem kategorię A, nie choruję jak nie muszę i [zwykle] nie choruję.

W cywilu przez cały czas byłem lojalnym Polakiem, obowiązki swe wykonywałem ściśle według okólników i regulaminów podawanych mi przez wojewódzkie i powiatowe władze administracyjne.

Powyższe oświadczenie swoje ozdabiam tymi, którzy najwięcej pracowali nad moim wychowaniem, jak równocześnie i nad moimi kolegami. Potrafią i oceniają podwładnych ściśle według właściwej wartości.

Przyrzeczenie wierności Ojczyźnie

Przyrzekam sumiennie i karnie w wojsku służyć, rozkazy swych przełożonych wchodzące w zakres wojskowości polskiej wykonywać sumiennie i gorliwie, tajemnice wojskowe ściśle zachowywać, z kolegami w zgodzie i przyjaźni żyć, mienia wojskowego pilnie strzec, być wiernym, służyć Bogu i Ojczyźnie na pożytek i chwałę.

Za wiarygodność instytucji

z czynnej służby wojskowej dowódca II batalionu 11 Pułku Piechoty Będzin mjr Zientarski

z czynnej służby wojskowej dowódca kompanii 11 Pułku Piechoty Będzin kpt. Krzyżanowski

z czynnej służby wojskowej szef kompanii 11 Pułk Piechoty Będzin st. sierż. Pawłowski

z czynnej służby wojskowej szef kompanii 11 Pułk Piechoty Będzin sierż. Sobkowiak

z ćwiczeń rezerwy dowódca 10 Pułku Piechoty w Łowiczu ppłk Zientarski

z wojennej służby wojskowej dowódca kompanii st. ord. szpitala dr lek. kpt. Jarczyk

z wojennej służby wojskowej szef kompanii st. sierż. Mroczyński
z wojennej służby wojskowej dowódca kompanii [nieczytelne] ppor. lek. Maciejczyk

z wojennej służby wojskowej szef kompanii [nieczytelne] st. sierż. Rałki

z wojennej służby wojskowej [nieczytelne] lek. Miligram

z cywila miejscowość Trembowla starosta powiatowy Janusiewicz

z cywila miejscowość Trembowla zast. kom. pol. p. Frasz [?]

Miejsce postoju, 27 lutego 1943 r.