HEINRICH SCHUSTER

Polish War Crimes
Liaison Detachment
No. 384

Protokół przesłuchania świadka spisany dnia 6 czerwca w Dachau w sprawie karnej oskarżonego Hößa i innych.

Obecni: dr Romuald Klimowiecki, major, Sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego – jako przesłuchujący


Imię i nazwisko Heinrich Johann Schuster
Wiek 39 lat
Zawód lekarz
Miejsce zamieszkania ostatnio we Włoszech, w sanatorium Salus w Abbazii
Stosunek do stron wobec oskarżonego obcy

Po pouczeniu świadka o odpowiedzialności za fałszywe zeznania i po odebraniu od niego przyrzeczenia w myśl art. 66 EWPK świadek na stosowne pytania podaje:

Przedłożone na żądanie sądu moje sprawozdanie z 2 czerwca 1946 r., obejmujące dziewięć stron pisma maszynowego, napisałem dobrowolnie i z własnej inicjatywy. Dane przedstawione w tym sprawozdaniu są zgodne z prawdą i obecnie jako świadek je podtrzymuję w całej rozciągłości, z tym że stanowią one część składową niniejszego protokołu.

Odnośnie [do] zawartego na str. 1 [w] ust. 2 skrótu: „RU u. NN”, którym byłem oznaczony, wyjaśniam, że RU oznacza Rückkehr unerwünscht, zaś NN oznacza Nacht und Nebel. Osobnik, który miał tego rodzaju oznaczenie, tracił automatycznie wszelki kontakt ze światem zewnętrznym i nie mógł wyjść żywy z obozów koncentracyjnych. Oczywiście o znaczeniu tych liter dowiedziałem się dopiero po oswobodzeniu mnie przez wojska amerykańskie.

Co do przedstawionych w sprawozdaniu osób winnych okrucieństw stosowanych w Oświęcimiu, podaję, że dr Entress był sądzony w Dachau w procesie mauthausenowskim, Heinrich Schwarz znajduje się w obozie w Dachau, Kramer był sądzony w brytyjskim procesie [załogi] Bergen-Belsen, Poggert ma się znajdować w obozie w Zuffenhausen, Krause miał zostać aresztowany w jakimś szpitalu w Ebensee, dr Kitt był sądzony w procesie [załogi] Neuengamme, wreszcie Untersturmführer Klein był sądzony w brytyjskim procesie [załogi] Bergen-Belsen. Słyszałem nadto, że Arbeitsdienstführer Fries ma rzekomo znajdować się w Dachau, ale osobiście go nie widziałem.

Podaną na str. 8 mego sprawozdania listę zbrodniarzy lekarzy uzupełniam nazwiskiem Untersturmführera dr. Königa.

Protokół niniejszy sporządzono w języku polskim na podstawie zeznań świadka składanych w języku niemieckim, znanym przesłuchującemu, tak że tłumacza do niniejszej czynności urzędowej nie wzywano.

Po odczytaniu treści niniejszego protokołu i przetłumaczeniu jej na język niemiecki świadek, złożył następujące oświadczenie:

Das vorstehende Protokoll wurde mir vorgelesen und in die deutsche Sprache übersetzt. Die Aufnahme gibt meine Aussage wortgetreu und sinngemäß wieder, demnach entspricht es meinem Sinn als Beweis, dessen zeichne ich das Protokoll eigenhändig.

Po odczytaniu podpisano.