STANISŁAW SKUZA

Solec Stary [Solec] dnia 19 września 1948 r. o godz. 13.00 ja, Czesław Kubasik, komendant posterunku Milicji Obywatelskiej w Szydłowie, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 kpk, przy udziale protokolanta milicjanta Stefana Sokołowskiego z posterunku Milicji Obywatelskiej [w] Szydłowie, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek, uprzedzony o ważności przysięgi, złożył przepisaną przysięgę, [uprzedzony również o] prawie [do] odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 kpk [oraz o] odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 107 kpk oświadczył:


Imię i nazwisko Stanisław Skuza
Imiona rodziców Piotr i Agnieszka z d. Jamroży
Wiek 32 lata
Miejsce urodzenia Solec, gm. Szydłów
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Solec, gm. Szydłów, pow. buski

W niniejszej sprawie wiadomo mi, co następuje:

W czasie okupacji niemieckiej zostali zabrani przez żandarmerię niemiecką do obozu w Oświęcimiu ob. Kazimierz Kręcisz, Antoni Gwizd i Jan Samiec, wszyscy zamieszkali w Solcu Starym [Solec], gm. Szydłów. [Dwaj pierwsi zostali aresztowani] za to, że w czasie okupacji nie dostarczali w terminie kontyngentów okupantowi, a Jan Samiec został zabrany z powodów politycznych. Zostali wywiezieni do Oświęcimia i do obecnej chwili nie wrócili.

Tak zeznałem.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.