WIESŁAW SŁUPSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Bomb. pchor. Wiesław Słupski, 19 lat, bez zawodu, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

17 września 1939 r. dostałem się do niewoli wraz z ojcem przydzielonym do policji jako oficer łącznikowy.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Kozielsk, obłast smoleńska, Pawliszczew Bor, obłast smoleńska, Griazowiec, obłast wołogodzka.

4. Opis obozu, więzienia:

Kozielsk – dawny klasztor. Budynki murowane. Warunki mieszkaniowe średnie, higieniczne dobre. Pawliszczew Bór – suchy las. Budynki drewniane. Warunki mieszkaniowe bardzo dobre; higieniczne bardzo dobre. Griazowiec – wzgórza, rzeka. Budynki poklasztorne i domki drewniane. Warunki mieszkaniowe średnie, higieniczne dobre.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Polacy, Żydzi, Białorusini, Niemcy. Jeńcy wojenni. Poziom umysłowy wysoki, moralny wśród Polaków wysoki. Tarcia pod względem politycznym z mniejszościami narodowymi.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Prace tylko konieczne, w obozie. Normy niskie. W Griazowcu żołd miesięczny 10 do 20 rubli. Wyżywienie dobre, lecz niedostateczne. Ubranie dobre. Życie kulturalne rozwinięte na dużą skalę. Wykłady ze wszystkich dziedzin, potajemne obchody patriotyczne, nabożeństwa, rewia, itp.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz poprawny, badania przeprowadzane delikatnie, kary: areszt. Próbowano propagandy komunistycznej, lecz zarzucono ją. Informacje o Polsce żadne. Radio na każdej sali.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Dobra izba chorych i szpital. Śmiertelność bardzo mała. W Kozielsku na cztery i pół tysiąca ludzi w ciągu ośmiu miesięcy [zmarło] 30 osób. W Griazowcu w ciągu półtora roku – dwóch ludzi.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem listowna (paczki).

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

25 sierpnia 1941 r. koleją do Tocka [Tockoje] (z całym transportem).