Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, lekarza, o pracy w szpitalach powsta��czych przy ulicach D��ugiej 7 oraz Freta 10 i pacyfikacji tego pierwszego 2 wrze��nia 1944 r. M����czyzna zosta�� zatrzymany i wyprowadzony razem z ca��ym personelem sanitarnym i l��ej rannymi, dlatego te�� nie by�� ��wiadkiem zbrodni dokonanych na terenie szpitala. Ostatecznie ukry�� si�� w szpitalu przy ko��ciele Karmelit��w, a nast��pnie zosta�� ewakuowany do Milan��wka.]
No results