Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca opisuje pacyfikacj�� ul. G��rskiego i gwa��ty, kt��re przeprowadzali na ludno��ci cywilnej ��o��nierze niemieccy. Ostatecznie zosta��a odes��ana do obozu przej��ciowego w Pruszkowie.]
No results