Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca zosta��a aresztowana za ojca, kt��ry by�� aktywny politycznie. Na pocz��tku by��a oddzielona od rodziny z powodu choroby. Na fali amnestii stara��a si�� dosta�� do Armii Polskiej, ale wys��ano j�� do obozu pracy w Uzbekistanie. Opisuj�� prac�� z Uzbekami, jak dobierali si�� do ich barak��w nocami, nie dawali jedzenia. Uciek��a do 7 Dywizji Piechoty w Tockoje.]
No results