Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��cy zosta�� aresztowany za przekroczenie granicy, zwolniony i po trzech dniach ponownie aresztowany. Zes��ano go do Uchty. Pracowa�� w mrozie, brakowa��o ubra�� i po��cieli. Lekarz by�� tylko w nag��ych wypadkach, panowa��a du��a ��miertelno���� wi����ni��w. Wyszed�� dzi��ki amnestii i podstawionym poci��giem dotar�� do Buzu��uku.]
No results