Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce obozu dla je��c��w polskich utworzonego w p����niejszych koszarach 4 Pu��ku Piechoty Legion��w. Ob��z funkcjonowa�� od jesieni do ko��ca 1939 r. i przesz��o przez niego ok. 10 tys. je��c��w.]
No results