Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce obozu junackiego znajduj��cego si�� przy ul. Piramowicza 8 w Kielcach, kt��ry funkcjonowa�� od 1942 do lipca 1944 r. Przebywali w nim wy����cznie Polacy. Przesz��o przez niego ok. 2 tys. ludzi.]
No results