Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie mieszka��ca wsi W��lka AB, kt��ry by�� ��wiadkiem aresztowa�� jej mieszka��c��w. Byli oni p����niej wysy��ani do wi��kszych miejscowo��ci, a nast��pnie do oboz��w koncentracyjnych. Aresztowania wynika��y z podejrzenia o przynale��no���� do organizacji niepodleg��o��ciowych.]
No results